preskoči na sadržaj

Osnovna škola Nikole Tesle Zagreb

Login
Tražilica
LOGO ŠKOLE

ŠKOLSKI PROJEKTI

 

 

 

   

HIMNA ŠKOLE

Video spot HIMNA ŠKOLE

 

Priloženi dokumenti:
HIMNA OS NIKOLE TESLE.wav

Raspored zvona

1.  sat:  8.00 - 8.45

2.  sat:  8.55 - 9.40

3.  sat:  9.50 - 10.35

4.  sat:  10.45 - 11.30

5.  sat:  11.35 - 12.20

6.  sat:  12.25 - 13.10

7.  sat: 13.20 - 14.05

8. sat   14.10 -14.55

9. sat  15:00 - 15:45


E-DNEVNIK ZA UČENIKE

I RODITELJE

Natječaji

 

 

POZIV NA USMENU PROVJERU KANDIDATA ZA VODITELJA/ICU RAČUNOVODSTVA NA NEODREĐENO VRIJEME

Obaviještavaju se svi kandidati koji su se javili na natječaj za voditelja/icu računovodstva na  neodređeno vrijeme(1 radno mjesto) objavljen dana 21.11.2019.; da će se usmena provjera svih kandidata obaviti dana:

9.12.2019.  od 10:00 do 12:00 sati

 

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) , Osnovna škola Nikole Tesle, Matetićeva 67,10000, Zagreb raspisuje:

                                                                           NATJEČAJ
                                                            za popunu za radnog mjesta
1. VODITELJ RAČUNOVODSTVA (M/Ž) na neodređeno, puno radno vrijeme

Broj traženih radnika: 1
Uvjeti:
Prijavi na natječaj priložiti preslike:
- zamolbe
- životopisa
- dokaza o stečenoj stručnoj spremi
- dokaza o državljanstvu
- potvrde o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- uvjerenja da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) prema članku 106., ne starije od 6 mjeseci.
Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.) i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.), svi kandidati/inje moraju ispunjavati posebne uvjete prema  Pravilniku o radu. Uvjeti za voditelja računovodstva su: završen diplomski sveučilišni studij ekonomije, odnosno poslijediplomski specijalistički studij ekonomije, odnosno preddiplomski sveučilišni studij ekonomije, odnosno stručni studij ekonomije – računovodstveni ili financijski smjer za sve navedene struke, odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke – računovodstvenog ili financijskog smjera stečena prema ranijim propisima.

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama  Pravilnika  o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Nikole Tesle.
Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Rok za podnošenje prijava: od 21.11.2019. - 29.11.2019.
Prijave s dokumentacijom dostaviti na adresu škole, uz naznaku: Za natječaj – RAČUNOVODSTVO

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za radno mjesto pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom.
Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja  navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na internetskoj stranici Škole.

 

 

 

 

 

 

preskoči na navigaciju